فقر عمومی خاک کشـور با کود زیستی سرانجام می یابد

به گزارش مجله آرنا به نقل از معاونت علمی و فناوری،با توسعه دانش فنی و نفوذ فناوری های زیستی به حوزه ای چون کشاورزی، اکنون راهکارهـای قابل توجهـی در حوزه کاهـش اثرات آسـیب زای فعالیت هـای انسـان بـر آب، خاک و هـوا ارائه شده اسـت.

فقر عمومی خاک کشـور با کود زیستی سرانجام می یابد

تولیـد بیـش از 30 عنـوان دانـش فنـی و همکاری با طیف گسـترده ای از مشـتریان بخـش عمومـی و خصوصـی، ماحصل فعالیت یکی از شرکت های فعال در این حوزه است.

منوچهر بهزادی مدیرعامل یک شرکت با بیان اینکه فعالیت های این شرکت بر حل معضلات زیسـت محیطی بـر مبنای ارائه راهکارهـای برون رفـت از بحران هـای زیسـتی از طریـق الگوهـای درآمدزای مالی متمرکز اسـت، گفت: در واقـع مجموعـه مـا همـواره بـر ایـن بـاور بوده اسـت کـه اگـر یک پـروژه یا محصول دوسـت دار محیطزیسـت بتوانـد صـرف نظـر از حمایـت دولت هـا جای خـود را در بـازار پیـدا کند، نیـاز چندانی بـه حمایت هـای گلخانه ای آیین نامه هـا نخواهـد داشـت.

وی ادامه داد: از جمله محصولات مهم این شرکت، کودهای زیستی است. ایـن محصول به طور مشـخص به فقر عمومی خاک کشـور از نظر شـاخصه های حیات زیسـتی انتها خواهد داد و به حاصل خیـزی خـاک بهبود خواهد بخشـید.

بهزادی اضافه نمود: این مسـاله با توجـه به پایین بـودن معنادار بهره وری بخش کشـاورزی ایـران در حـوزه عملکرد کشـت در هکتار می تواند بسـیار راهگشـا باشـد.

مدیر شرکت عنوان نمود: علاوه بـر آن، کاهـش مصـرف کودهـای شـیمیایی و آلودگی های شـدید آب و خاک کشـور را نیز بایسـتی بـه تاثیـرات مصـرف ایـن محصـول اضافـه کرد.

وی گفت: از نظر وجه همگرایی نیز این محصول از تلفیق فناوری نانو در سـاخت محیط کشـت و زیسـت فناوری در بهره جویی از قابلیت هـای میکروارگانیسـم ها شـکل یافتـه اسـت.

بهزادی با بیان اینکه این محصولات در طبقه بندی هـای کلی کاهش آسـیب های زیسـت محیطی بخـش کشـاورزی در به کارگیـری کودهـا و سـموم شـیمیایی، مهـار آلودگی هـای بخـش آب و مهـار بیابانی شـدن اقلیم کشـور و انتشـار ریزگردها خلاصه می شـوند گفت:برخـی از محصـولات عرضه شـده این شـرکت، فاقـد نمونـه مشـابه خارجی هسـتند.

وی ادامه داد: بعضی دیگـر دارای نمونـه رقیـب خارجـی هسـتند ولـی آن محصـولات بـا شـرایط مصـرف در ایـران سـازگاری کامـل ندارنـد و در نتیجـه، اثربخشـی پایین تـری نسـبت بـه این محصـولات ایران ساخت ارائـه می دهنـد.

وی اضافه نمود: بخشـی دیگـر از این محصـولات نیـز نمونه مشـابه ولی مقرون به صرفه سـازی شـده محصولات خارجی هسـتند کـه بـه دلیـل ناهم تـرازی هزینه هـای تولیـد در ایـران و خـارج از کشـور، طبیعـی بـه نظـر می رسـد.

وی گفت: راندمـان بالاتـر محصـول، در دسـترس بودن شـرکت سـازنده و قیمت بسـیار پایین تر، از مزیت هـای محصولات ایران ساخت نسـبت بـه آن دسـته از محصـولات دارای رقیـب خارجـی است.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 5 تیر 1401 بروزرسانی: 5 تیر 1401 گردآورنده: genarena.ir شناسه مطلب: 1999

به "فقر عمومی خاک کشـور با کود زیستی سرانجام می یابد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فقر عمومی خاک کشـور با کود زیستی سرانجام می یابد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید