نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی اعلام شد ، آغاز ثبت نام از 7 آبان ماه

به گزارش مجله آرنا، نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال 1399 به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی اعلام شد ، آغاز ثبت نام از 7 آبان ماه

به گزارش خبرنگار دانشگاه مجله آرنا، نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال 1399 به صورت کارنامه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد. همچنین اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد و متقاضـیان اسـتفاده از آیـین نامـه اسـتعداد درخشان با آزمون و بدون آزمون سال تحصیلی 1400-1399 اعلام شد.

ثبت نام ھر دانشگاه طی یکی از روزھای معین شده در بازه زمانی بین 7 لغایت 20 آبان ماه است. نظـر بـه اینکه کلیه دانشگاه ھا زمان دقیق و نحـوه ثبـت نـام را در سـامانه اینترنتـی خـود اعـلام می نمایند، لازم اسـت کلیـه پذیرفته شدگان جھت اطلاع از زمان، مکان، مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه دانشگاه پذیرفته شده مراجعـه نمایند.

بر اساس آئین نامـه آموزشـی دوره ھـای کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته مصـوب شـورایعالی برنامـه ریـزی علـوم پزشکی ھر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد و با آگاھی کامل معین کرده، لذا ھیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواھد گرفت.

مدارک مورد نیاز جھت ثبت نام

مدارک ثبت نام مورد نیاز باید به دانشگاه محل پذیرش ارائه شود و این مدارک توسط دانشـگاه، مـورد بررسـی قرار خواھد گرفت. درصورت محرز شدن الف-عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط داوطلب، ب- واجد شـرایط نبـودن فـرد جھت شرکت و پذیرش در آزمون و رشته مربوطه، ج - مغایرت و عدم صحت مدارک، د- مغایرت اطلاعـات اعـلام شـده، از ادامه تحصیل فرد ممانعت به عمل آمده و ضمن لغو قبولی فرد طبق مصوبات ھئیت بدوی رسیدگی بـه تخلفـات در

آزمونھا با داوطلب برخورد خواھد شد.

الف: مدارک اولیه ای که باید توسط پذیرفته شده سھیمه آزاد ارائه شود شامل؛ 6 قطعه عکس 4*3 تھیه شده در سال جاری، اصل و کپی از کارت ملی و شناسنامه (تمام صفحات)، اصل وکپی دانشنامه کارشناسی و ریز نمرات و یا مدرکی که نشـان دھنـده فراغـت ازتحصـیل است.

دانشجویان نیمسال آخر تحصیلی باید تا تاریخ 30 مهر ماه 99 فارغ التحصـیل شـوند. بـدیھی اسـت در صـورت عدم فراغت از تحصیل مسئولیت عواقب بعدی به عھده دانشجو خواھد بود. درصورت وجود این موارد، از ثبت نـام فـرد جلوگیری به عمل خواھد آمد و مشمول محرومیت یک ساله خواھند شد.

درصورتیکه در ھرمرحله قبل از یا حین یا بعد از تحصیل معین شود فرد پذیرفته شـده بـا اسـتفاده از سھمیه رزمندگان و ایثارگران، واجد شرایط نبوده، ضمن لغو قبولی، طبق ضوابط عمل خواھد شد.

مدارک مورد نیاز برای پذیرفته شدگان دانشگاه ھای علوم پزشکی بقیه ا... و ارتش پذیرفته شدگان این 2 دانشگاه دقت نمایند با توجه به ضـوابط منـدرج در دفترچـه راھنمـای ثبـت نـام و انتخـاب رشـته محل باید دارای شرایط پذیرش در آن دانشگاه باشند؛ لذا پذیرش ایـن افـراد بصـورت مشـروط بـوده و در صـورت عدم احراز شرایط و ھمچنین اعلام آن دانشگاه، به دلیل عدم رعایت ضوابط، پذیرش این افراد لغو خواھد شد. عدم مراجعه و ثبت نام ھر یک از پذیرفته شدگان طی تاریخ ھای مقرر در دانشگاه به منزله انصراف بوده و ھیچگونـه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواھد شد.

پذیرفته شدگانی که پس از ثبت نام در دانشگاه انصراف دھند یا جھت ثبت نام مراجعه ننمایند، حق شرکت در آزمون ورودی سال بعد وزارت بھداشت برای این مقطع را ندارند. البته پذیرفته شدگان دانشگاه ھایی که بصورت شھریه ای پذیرفته شده اند مشمول این بند نمی شوند.

داوطلبانی که علاوه بر آزمون وزارت بھداشت و درمان در آزمون کارشناسی ارشـد وزارت علـوم یـا سـایرمراکز نیـز پذیرفته شده اند ملزم به ثبتنام در یکی از دو محل میباشند و در صورت محرز شدن ثبت نام در ھر دو محـل، قبـولی آنھا در رشته ھای مربوط به وزارت بھداشت در ھر مرحله از تحصیل کان لم یکن تلقی می شود.

کلیه پذیرفته شدگان از طریق وارد کردن کد رھگیری نتیجه را مشاھده خواھند کرد. کلیه متقاضیان استعداد درخشان با آزمون که از طریق دانشگاه جھت استفاده از ایـن تسـھیلات معرفـی شده و در آزمون شرکت کردهاند دقت نمایند از فرصت یکبار خود استفاده کـرده انـد و دیگـر مجـاز بـه اسـتفاده از ایـن سھمیه نیستند.

کلیه پذیرفتهشدگان در اولین اولویت انتخـابی حـائز شـرایط پـذیرش از نظـر علمـی، پذیرفتـه شـده انـد. بسـیاری از پذیرفته شدگان در اولویتھای بعد از محل پذیرش کنونی، حائز رتبه خوب هستند. با توجه به اینکه فـرد بـا آگـاھی کامل انتخاب رشته محل کرده است، لذا به ھیچ عنوان جابجایی در اولویـتھـای رشـته محـل بعـدی، امکـان پذیرنیست.

یکی از شرایط پذیرش در سھمیه ھای رزمندگان و ایثارگران و استعدادھای درخشان با آزمون کسـب حدنصـاب لازم است، لذا داوطلبان این سھمیه ھا که حـد نصـاب لازم را کسـب نکـردهانـد، حـائز شـرایط پـذیرش در ایـن سـھمیه نشده اند. به عبارتی داوطلب در مرحله نخست در چند برابـر ظرفیـت پـذیرش دارای حـد نصـاب بـوده و مجـاز بـه انتخـاب رشته محل شده است، ولی در این مرحلـه (بـه انـدازه ظرفیـت پـذیرش) حـائز حدنصـاب لازم نشـده اسـت.

ھمچنـین ممکن است تعدادی از متقاضیان این سھمیه ھا علیرغم کسب حدنصاب، جزء پذیرفته شدگان نباشند، کـه بـه دلیـل تکمیل شدن ظرفیت پذیرش با نفرات حائز نمرات بالاتر این سھمیه است.

ھرگونه تکمیل ظرفیت پس از اعلام نتایج نھایی، براساس اعلام دانشگاه ھـای متقاضـی منـوط بـه طـی مراحـل اخـذ مجوز مربوطه از شورای سنجش و پذیرش صورت می پذیرد. بـه عبـارتی اگـر دانشـگاھی بعـد از زمـان انتخـاب رشـته محل مجوزی کسب کرده و یا به ھر دلیل متعاقبا ھـایی کـه بـه دلایـل ظرفیت جدید اعـلام کـرده باشـد و یـا دانشـگاه مختلف ظرفیت پذیرش آنھا تکمیل نشده و ھمه این دانشگاه ھا درخواست معرفـی افـراد جدیـد و یـا افـراد جـایگزین نمایند، پس از تصمیم گیری در مراجع ذیربط و موافقت با پذیرش جدید و یا تکمیل ظرفیت، از نیمه مھر مـاه به بعد نسبت به این مرحله اقدام خواھد شد؛ لذا داو طلبـان ملـزم هستند از نیمـه دوم آذر مـاه، ھـر روز سـامانه اینترنتی مرکز سنجش را ملاحظه نمایند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 2 آذر 1399 بروزرسانی: 2 آذر 1399 گردآورنده: genarena.ir شناسه مطلب: 1190

به "نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی اعلام شد ، آغاز ثبت نام از 7 آبان ماه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی اعلام شد ، آغاز ثبت نام از 7 آبان ماه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید